Banphai School


World Class Standard Schoolประเมินความพร้อมเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

     วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ดร.สายสมร  ศักดิ์คำดวง  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา เป็นประธานในการประเมินความพร้อมเพื่อเตรียมการจัดการเรียน การสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

[ภาพกิจกรรม]