Banphai School


World Class Standard Schoolการนิเทศ กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษา

     วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายวิศิษฏ์  มุ่งนากลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานกรรมการ การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

[ภาพกิจกรรม]