Banphai School


World Class Standard Schoolประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563

     วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 นายเบญจกูล  ศิริพรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน และมอบเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อด้วย ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ บรรยายภาพรวมโรงเรียน และแจ้งข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]