Banphai School


World Class Standard Schoolมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

     วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านไผ่ ประจำปี 2563 โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมอำลานักเรียนของผุ้เกษียณอายุราชการ และช่วงเย็นกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

ภาพกิจกรรม [ชุด1] [ชุด2]