• 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

การติดตามผลการนำหลักสูตรไปใช้ รอบที่ 2

     วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 คณะทีมวิจัยโครงการการขยายผลการใช้หลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในสถานศึกษา ในอำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านไผ่ ของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ติดตามเยี่ยมชมการใช้หลักสูตรฯ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านไผ่ 

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook