Banphai School


World Class Standard Schoolกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2563

     วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านไผ่ และการเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดป่าพุทธชัยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม [ภาพชุด1] [ภาพชุด2] [ภาพชุด3]