• Academic1

ประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

     วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook