Banphai School


World Class Standard Schoolพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรสอบสมรรถภาพ ป.6 ปีการศึกษา 2563

     วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลในการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

[ภาพกิจกรรม]