Banphai School


World Class Standard Schoolปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

     วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีกล่าวปัจฉิมโอวาท งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดยพิธีบายศรีสู่ขวัญ และคณะผู้บริหาร คุณครูที่ปรึกษาผูกข้อมือนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]