Banphai School


World Class Standard Schoolมอบเกียรติบัตรร่วมกิจกรรมศิลปะ

     วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และเข้าร่วมค่ายศิลปะ Art camp k.k.5 (เติมฝันสานศิลป์ ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

[ภาพกิจกรรม]