Banphai School


World Class Standard Schoolประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

     วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 นายธีระศักดิ์  แก้วหย่อง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน และมอบเงินทุนการศึกษาจากสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านไผ่ให้กับนักเรียน ต่อด้วย นายสุรพล  สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ บรรยายภาพรวมโรงเรียน และแจ้งข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไผ่ 

[ภาพกิจกรรม]