• 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

อบรมเพื่อพัฒนาตนเองตามแนวคิดจิตตปัญญา

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564  นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook