• Academic1

สมาร์ทหลังเกษียณ

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นายมนตรี  เบ้าศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ "สมาร์ทหลังเกษียณ" อบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google meet โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook