• Academic1

ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูในสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google meet โดย ดร.อาทิตย์  ธำรงชัยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook