สุ่มตรวจคัดกรอง ATK นักเรียน

วันที่  1 - 2  กุมภาพันธ์ 2565  โรงเรียนบ้านไผ่สุ่มตรวจคัดกรอง  ATK นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในสถานศึกษา ตรวจโดยคณะกรรมการสภานักเรียน ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านไผ่

ภาพกิจกรรม  [ภาพชุด 1]  [ภาพชุด 2]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook