รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านไผ่เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

ภาพกิจกรรม [ภาพชุด1]  [ภาพชุด2]  [ภาพชุด3]  [ภาพชุด4]  [ภาพชุด5]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook