รายงานตัว ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านไผ่รับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2565 และรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook