จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมวันฉัตรมงคล

โรงเรียนบ้านไผ่จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยฝ่ายบริหารทั่วไป

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook