×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านไผ่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น (Booter Dose) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ โดยศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลบ้านไผ่ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook