มอบเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบ ปีที่ 2

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565  นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  มอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวศุภลักษณ์  แหล่ป้อง  ที่ได้รับการพิจารณาเป็น "เยาวชนผู้ใฝ่รู้  คู่คุณธรรม" ประจำปี 2565 โดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมร่วมกับสภาองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมและกิจกรรมทางศาสนาแห่งประเทศไทย และFEDERATION OF ASEN TRADE AND EDUCATION (FATE) และได้รับการพิจารณาในฐานะ "เยาวชนผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมแห่งปี" โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2565

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook