• Academic1

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

                                                 

      วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านไผ่จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี  เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้ตะหนักถึงโทษและปัญหาของยาเสพติด ตลอดจนแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   และนายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธง

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook