• s15
  • s14

ประเมิน PA ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนบ้านไผ่ดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook