• s15
  • s14

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านไผ่ ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565  นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านไผ่ ประจำปี 2565  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่
[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook