Banphai School


World Class Standard Schoolอบรมการใช้งาน โปรแกรม dbookPRO

     วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่ เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม dbookPRO ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (426) อบรมโดยคุณครูอนุรักษ์  วรรณศรี

[คลิกชมภาพกิจกรรม]