Banphai School


World Class Standard Schoolการแข่งขัน "บ้านไผ่ มินิมาราธอน ครั้งที่1"

     วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ร่วมกับโรงเรียนบ้านไผ่ จัดการแข่งขันบ้านไผ่มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เฉลิมฉลองงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประเภทการแข่งขัน วิ่ง 10 กิโลเมตร เดิน 3 กิโลเมตร ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

[คลิกชมภาพกิจกรรม]