Banphai School


World Class Standard Schoolกิจกรรมสอนเสริมประสบการณ์ทางวิชาการ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

     ฝ่ายการบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านไผ่ ได้ดำเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดกิจกรรมสอนเสริมประสบการณ์ทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 23 - 29 มกราคม 2558 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ โดยเรียนกับครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และวิทยากรภายนอก

[ม.3] [ม.6]