ประวัติโรงเรียน


          โรงเรียนบ้านไผ่ เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2491 เมื่อแรกตั้งได้อาศัยสถานที่โรงเรียนประชาบาล ตำบลบ้านไผ่ “เวฬุคามวิทยาคาร” เป็นที่ทำการสอน เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จนกระทั่งวันที่ 17 พฤษภาคม 2493 ได้ย้ายมาทำการสอน ณ สถานที่ปัจจุบัน ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณโรงเรียนตั้งอยู่ริมถนนเจนจบทิศซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินเชื่อมระหว่างอำเภอบ้านไผ่กับจังหวัดขอนแก่น ลักษณะพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คิดเป็นเนื้อที่ 55 ไร่ ต่อมาทางราชการได้แบ่งเนื้อที่เพื่อตั้งโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา จำนวน 12 ไร่ 384 ตารางวา ปัจจุบันโรงเรียนบ้านไผ่มีเนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ 16 ตารางวา
          พ.ศ. 2502 เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพิ่มชั้นมัธยมศึกตอนต้น 3 ห้องเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ห้องเรียน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2502 เวลาประมาณ 21.40 น ได้มีผู้ลอบวางเพลิงเผาอาคารเรียนเสียหายทั้งหลัง ทางราชการจึงได้ให้ไปเปิดทำการสอนชั่วคราวที่สถานโรงบ่มใบยาโนนชัย สำนักงานไร่ยาสูบบ้านไผ่ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2502 ต่อมาได้ไปอาศัยที่โรงเรียนประชาบาลบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2502 จึงได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนปัจจุบัน โดยเรียนที่ อาคารเรียนที่สร้างเป็นโรงยาว ซึ่งนายยิ่งยง สวัสดิ์พาณิชย์ ได้สร้างให้เป็นสมบัติของโรงเรียน
          พ.ศ. 2503 กรมสามัญศึกษา จัดสรรงบประมาณให้ 280,000 บาท สร้างอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น หลังคามุงกระเบื้องจำนวน 12 ห้องเรียน และได้ใช้เป็นอาคารเรียนตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2503 (รื้อถอนแล้ว)
          พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ค. จำนวน 12 ห้องเรียนเป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งปูน ค่าก่อสร้าง 960,000 บาท
          พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมอีก 4 ห้องเรียน (ทางทิศตะวันตก) เป็นเงิน 420,000 บาท ปัจจุบันเรียกว่าอาคาร 1
          พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ค. จำนวน 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,300,000บาท และได้รับงบประมาณเพิ่มเติมอาคารในปี 2526 เป็นเงิน 2,050,000 บาท ปัจจุบันเรียกว่า อาคาร 2
          พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ค. เป็นเงินจำนวน3,800,000 บาท
          พ.ศ. 2527-2528 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 316 ล. เป็นจำนวนเงิน 4,237,000 บาท ปัจจุบันเรียกว่า อาคาร 3
          พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน แบบ102/27 ราคาก่อสร้าง 660,000 บาท
          พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม 1 หลัง ราคา 165,000 บาท
          พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน แบบ 102/27 ราคาก่อสร้าง 1,620,000บาทและได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1หลัง 356,000 บาท
          พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณ 180,000 บาท สร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม 1 หลัง
          พ.ศ. 2536 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียน แบบ 318 ค . เพราะชำรุดและได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 3 หลัง 8 ห้องเรียนเป็นเงิน 400,000 บาท และเปิดสาขาโรงเรียนที่ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ ปัจจุบันคือโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
          พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษา อนุมัติเปิดสาขาโรงเรียน ที่ตำบลหนองน้ำใส อำบ้านไผ่ ปัจจุบันคือโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
          พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณ 13,890,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล. จำนวน 1 หลัง ปัจจุบันคืออาคาร 4
          พ.ศ. 2551 เปิดทำการสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จัดชั้นเรียนเป็น 10 -10 - 10 /12 - 12 - 10 รวม 64 ห้องเรียน มีอาคารเรียนถาวร 4 หลัง หอประชุม 1 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว 3 หลัง บ้านพักครู 18 หลัง บ้านพักลูกจ้างประจำ 3 หลัง อาคารประกอบอื่นๆ 12 หลัง และอาคารศูนย์วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 หลัง
          ปัจจุบัน เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดชั้นเรียนเป็น 12 -12 - 12 /12 - 12 - 12 รวม 72 ห้องเรียน มีอาคารเรียนถาวร 6 หลัง หอประชุม 1 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว 3 หลัง บ้านพักครู 18 หลัง บ้านพักลูกจ้างประจำ 3 หลัง โดมอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคารประกอบอื่นๆ 12 หลัง และอาคารศูนย์วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 หลัง

 

 

 

กลับหน้าหลัก