ทำเนียบผู้บริหาร

 

ลำดับที่ ผู้บริหารโรงเรียน ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1    นายสุทธิดล  ราชอินทร์       2491 - 2492
2    นายมงคล  นิสยันย์       2492 - 2502
3    นางสาวสมหมาย  อินทรกำแหง       2502 - 2502
4    นายวิชัยสวัสดิ์  ลออ       2502 - 2503
5    นายประยูร  คำปิ่น       2503 - 2516
6    นายดิลก  วัจนสุนทร       2516 - 2519
7    นายสมพงษ์  สมภักดี       2519 - 2522
8    นายพิน  ศรีอาจ       2522 - 2524
9    นายประยูร  สมบัติธีระ       2524 - 2528
10    นายวิเชียร  ชูประยูร       2528 - 2530
11    นายวิไล  รู้ปัญญา       2530 - 2532
12    นายกิตติ  รวมเงาะ       2532 - 2535
13    นายเนติ  นิลสาย       2535 - 2540
14    นายเบญจกูล  ศิริพรรณ       2540 - 2544
15    นายรังสรรค์  เถื่อนนาดี       2544 - 2555
16    นายยุทธศาสตร์  กงเพชร       2555 - 2558
17    นายวทัญญู  ภูชาดา       2558 - 2561
18    นายสวัสดิ์  แก้วชนะ       2561 - 2563
19    นายสุรพล  สุวรรณชาติ       2563 - 2566
20    นายมนตรี  ถ้ำหิน       2566 - ปัจจุบัน

 

กลับหน้าหลัก