คณิตศาสตร์

 

นางอุมาพร พิมพ์ภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสุวารีย์  โสภาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุคนธ์รัตน์  กระพี้แดง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพจนา  โสภาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางคนึงนิตย์  สมอหมอบ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมลิวรรณ  ชวนจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

         
นายบัญญัติ  บำรุงญาติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเนตร์นภา  มูลสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุตทุมพร  บุญภิละ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตติปกรณ์  อ้มเถื่อน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรอนงค์  ไขเหลาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประยูร  สันดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวราตรี  ศรีนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนทนันทน์  ปาระมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวิมล  ลุนมาตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรวรรณ  ตรีนอก
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายศรัณย์พงศ์  จันทร์โสดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายฉัชวา  ไขเหลาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเสกสรรค์  กองเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ


นายเดชา  วรดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมพงษ์  โสภาจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจารุวรรณ  สันทา
ครูชำนาญการ