คณิตศาสตร์

 

นางอุมาพร  พิมพ์ภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูเชี่ยวชาญ

 

นางประยูร  สันดี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจารุวรรณ  สันทา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายพจนา  โสภาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

   

นายบัญญัติ  บำรุงญาติ
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางเนตร์นภา  มูลสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสุวารีย์  โสภาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุคนธ์รัตน์  กระพี้แดง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวราตรี  ศรีนา
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสุวิมล  ลุนมาตร
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายศรัณย์พงศ์  จันทร์โสดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายฉัชวา  ไขเหลาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนทนันทน์  ปาระมี
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางอรอนงค์  ไขเหลาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางอรวรรณ  ตรีนอก
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายกิตติปกรณ์  อ้มเถื่อน
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 นายอรรณพ  ยอดสุวรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเสกสรรค์  กองเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวรัชนี  พลดอน
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวปัณฑรีย์  บุญมา
ครู

นางสาวกัญญารัตน์  คามวุฒิ
ครูผู้ช่วย