คณิตศาสตร์

 

นางอุมาพร  พิมพ์ภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูเชี่ยวชาญ

 

นางสุวารีย์  โสภาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุคนธ์รัตน์  กระพี้แดง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพจนา  โสภาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเนตร์นภา  มูลสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประยูร  สันดี
ครูชำนาญการพิเศษ

  

นายบัญญัติ  บำรุงญาติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวิมล  ลุนมาตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวราตรี  ศรีนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตติปกรณ์  อ้มเถื่อน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรอนงค์  ไขเหลาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนทนันทน์  ปาระมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรวรรณ  ตรีนอก
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายศรัณย์พงศ์  จันทร์โสดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายฉัชวา  ไขเหลาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเสกสรรค์  กองเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมพงษ์  โสภาจิตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 นายอรรณพ  ยอดสุวรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจารุวรรณ  สันทา
ครูชำนาญการ

นางสาวปัณฑรีย์  บุญมา
ครูผู้ช่วยนางสาวกัญญารัตน์  คามวุฒิ
ครูผู้ช่วย