คณิตศาสตร์

 

นางอุมาพร พิมพ์ภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสุวารีย์  โสภาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุคนธ์รัตน์  กระพี้แดง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพจนา  โสภาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางคนึงนิตย์  สมอหมอบ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุตทุมพร  บุญภิละ
ครูชำนาญการพิเศษ

         
นายบัญญัติ  บำรุงญาติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเนตร์นภา  มูลสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประยูร  สันดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตติปกรณ์  อ้มเถื่อน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรอนงค์  ไขเหลาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวิมล  ลุนมาตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวราตรี  ศรีนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนทนันทน์  ปาระมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรวรรณ  ตรีนอก
ครูชำนาญการพิเศษ


นายเดชา  วรดี
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายศรัณย์พงศ์  จันทร์โสดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายฉัชวา  ไขเหลาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเสกสรรค์  กองเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมพงษ์  โสภาจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจารุวรรณ  สันทา
ครูชำนาญการ


นางสาวปัณฑรีย์  บุญมา
ครูผู้ช่วย

 


นางสาวกัญญารัตน์  คามวุฒิ
ครูผู้ช่วย