ฝ่ายบริหาร

 

นายสุรพล  สุวรรณชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายจักรภัทร ยอดสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นายภควรรณ  ขันคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางนงนภัส  หวังคุ้มกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป