ฝ่ายบริหาร

 

นายสุรพล  สุวรรณชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายจักรภัทร  ยอดสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นายภควรรณ  ขันคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางนงนภัส  หวังคุ้มกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป