Banphai School


World Class Standard Schoolฝ่ายบริหาร

 

ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่าบริหารงบประมาณและฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายมนตรี เบ้าศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารวิชาการ


นายธนัช  ฐากุลธเนศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคลนายจักรภัทร ยอดสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป