ฝ่ายบริหาร

 

นายมนตรี  ถ้ำหิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภควรรณ  ขันคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางนงนภัส  หวังคุ้มกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวภัทรานุช  สีตาล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายคุณาธิป  จำปานิล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป