ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุวพรรณ  พรหมรับ
เทคโนโลยี

นางสาวธนพร  นาตรีชน
เทคโนโลยี

นางสาวสัณห์สินี  พิมพ์ภักดี
เทคโนโลยี

นางสาวธัญญพัทธ์  แทนแสง
นาฎศิลป์

นางสาวชุติปภา  โพธิเล
นาฎศิลป์

นางสาวนฤมล  สอนดี
ทัศนศิลป์

นางณัฏฐณิชา  อาจนุการ
สังคมศึกษา

นางสาวรสสุคนธ์  ชาลีคาร
สังคมศึกษา

นายศรัณยพงษ์  แก้วสุพรรณ
พลศึกษา

นางสาวจุฑามณี  ทองทา
ภาษาอังกฤษ

นางสาวสุพรรณิการ์  ภูเดช
ภาษาจีน

นางสาวภัทรภร  กองทองธเนศ
แนะแนว

นางสาวสุรีย์พร  เค้าสงค์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางกฤติยา  กองเกิด
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางปวีณา  เงาะเศษ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวฉันท์ชนก  โสภาจิตร์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

นางสาวทิฆัมพร  ไร่ขาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเสาวลักษณ์  สมศรีจันทร์
ผู้ประสานงานชาวต่างชาติ

Mr. Apollo  Caroline
วิทยาศาสตร์

 

Miss. Grace  Caroline
คณิตศาสตร์