ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุวพรรณ พรหมรับ
คอมพิวเตอร์

นายธนกร  แสนธรรมมา
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

นางกฤติยา  กองเกิด
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวสุรีย์พร  เค้าสงค์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
นาฎศิลป์


นางสาวปวีณา  ชัยชิต
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายกฤตานนท์  เงาะเศษ
พลศึกษา

นางสาวชาณัฐดา  มูลแก่น
คณิตศาสตร์

นางสาวธนพร  นาตรีชน
คอมพิวเตอร์  

นางสาวรสสุคนธ์  ชาลีคาร
สังคมศึกษา

นางสาวพรนภา  ร่มจันทร์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางณัฏฐณิชา  อาจนุการ
สังคมศึกษา         

นางสาวฉันท์ชนก  โสภาจิตร์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

นางสาวพรพิชญ์ชา  อาจนุการ
ภาษาอังกฤษ

นางสาวชุติปภา โพธิเล
นาฎศิลป์

นางสาวจุฑามณี  ทองทา
ภาษาอังกฤษ

นายศรัณย   แก้วสุพรรณ
พลศึกษา

นายรัชดาพล  เป้าพิมพ์
ภาษาจีน

Mr.Apollo Caroline

วิทยาศาสตร์

Miss Grace
คณิตศาสตร์

นางสาวภัทรภร กองทองธเนศ
สุขศึกษา

นางสาวนฤมล  สอนดี
ทัศนศิลป์

นางสาวทิฆัมพร  ไร่ขาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสัณห์สินี  พิมพ์ภักดี
คอมพิวเตอร์