ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุวพรรณ พรหมรับ
คอมพิวเตอร์

นายธนกร  แสนธรรมมา
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

นายสังวรณ์  หัสโรจน์
ศิลปะ

นางสาวกีรติกาญจน์  สุระประภาพิชย์ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวรำไพ  ปุ้งปูน 
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางกฤติยา  กองเกิด
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
นาฎศิลป์

นางสาวสุรีย์พร  เค้าสงค์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวปวีณา  ชัยชิต
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายกฤตานนท์  เงาะเศษ
พลศึกษา

นางสาวศุภาพิชญ์  โจมศรี
ภาษาจีน

นางสาวธนพร  นาตรีชน
คอมพิวเตอร์          

นางเพ็ญนภา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวพรนภา  ร่มจันทร์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวชาณัฐดา  มูลแก่น
คณิตศาสตร์

นางสาวรสสุคนธ์  ชาลีคาร
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

นางสาวพรพิชญ์ชา  อาจนุการ
ภาษาอังกฤษ

นางณัฏฐณิชา  อาจนุการ
สังคมศึกษา

Mr.Apollo Caroline

วิทยาศาสตร์

Miss Grace
คณิตศาสตร์

นางสาวจิระประภา  โพธิเล
นาฎศิลป์

นางสาวนันทยา  สุขเกษม
ภาษาอังกฤษ

นายศรัณย   แก้วสุพรรณ
พลศึกษา

นายรัชดาพล  เป้าพิมพ์
ภาษาจีน

นายรัชดาพล  เป้าพิมพ์
ภาษาจีน

นางสาวภัทรภร กองทองธเนศ
สุขศึกษา

นายอรรถพล  พร้อมพรั่ง
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาวฉันท์ชนก  โสภาจิตร์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

นางสาวศรัญญา  โพธิกุดไสย
ภาษาจีน

นางสาวเบญจมาศ  ภู่นารถ
ภาษาจีน

นางสาวกฤติยา  นนทะเสน
คณิตศาสตร์

นางสาวจุฑามณี  ทองทา
ภาษาอังกฤษ

นายธิติวุฒิ  เสาร่อน
สังคมศึกษา