ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุวพรรณ พรหมรับ
คอมพิวเตอร์

นายธนกร  แสนธรรมมา
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

นายสังวรณ์  หัสโรจน์
ศิลปะ

นางสาวสุรีย์พร  เค้าสงค์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
นาฎศิลป์

นางกฤติยา  กองเกิด
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายกฤตานนท์  เงาะเศษ
พลศึกษา

นางสาวชาณัฐดา  มูลแก่น
คณิตศาสตร์


นางสาวปวีณา  ชัยชิต
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางเพ็ญนภา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวพรนภา  ร่มจันทร์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวธนพร  นาตรีชน
คอมพิวเตอร์          

นางสาวรสสุคนธ์  ชาลีคาร
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

นางสาวพรพิชญ์ชา  อาจนุการ
ภาษาอังกฤษ

นางณัฏฐณิชา  อาจนุการ
สังคมศึกษา

นางสาวฉันท์ชนก  โสภาจิตร์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

นายศรัณย   แก้วสุพรรณ
พลศึกษา

นางสาวจิระประภา  โพธิเล
นาฎศิลป์

Mr.Apollo Caroline

วิทยาศาสตร์

Miss Grace
คณิตศาสตร์

นายรัชดาพล  เป้าพิมพ์
ภาษาจีน

นางสาวกฤติยา  นนทะเสน
คณิตศาสตร์

นายธิติวุฒิ  เสาร่อน
สังคมศึกษา

นางสาวภัทรภร กองทองธเนศ
สุขศึกษา

นางสาวจุฑามณี  ทองทา
ภาษาอังกฤษ

 

นางสาวสัณห์สินี  พิมพ์ภักดี
คอมพิวเตอร์