ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุวพรรณ  พรหมรับ
คอมพิวเตอร์

นายกฤตานนท์  เงาะเศษ
พลศึกษา

นางสาวมินตรา  แทนแสง
นาฎศิลป์

นางสาวชาณัฐดา  มูลแก่น
คณิตศาสตร์

นางสาวธนพร  นาตรีชน
คอมพิวเตอร์

นางสาวรสสุคนธ์  ชาลีคาร
สังคมศึกษา

นางณัฏฐณิชา  อาจนุการ
สังคมศึกษา

นางสาวพรพิชญ์ชา  อาจนุการ
ภาษาอังกฤษ

 

นายศรัณยพงษ์  แก้วสุพรรณ
พลศึกษา

นางสาวชุติปภา โพธิเล
นาฎศิลป์

 

นางสาวภัทรภร กองทองธเนศ
สุขศึกษา

 

นางสาวนฤมล  สอนดี
ทัศนศิลป์

นางสาวสัณห์สินี  พิมพ์ภักดี
คอมพิวเตอร์

 

นางสาวจุฑามณี  ทองทา
ภาษาอังกฤษ

 

  นางสาวสุพรรณิการ์  ภูเดช
ภาษาจีน

 

นางสาวสุรีย์พร  เค้าสงค์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางกฤติยา  กองเกิด
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวพรนภา  ร่มจันทร์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

 

นางปวีณา  เงาะเศษ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวฉันท์ชนก  โสภาจิตร์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

 

นางสาวทิฆัมพร  ไร่ขาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 นางสาวกลิ่นพะยอม  ทิทา
ผู้ประสานงานดูแลครูชาวต่างชาติ

Mr. Apollo  Caroline
วิทยาศาสตร์

 

Miss. Grace
คณิตศาสตร์