Banphai School


World Class Standard Schoolครูพิเศษ


นางสาวสุวพรรณ พรหมรับ
คอมพิวเตอร์

นายธนกร  แสนธรรมมา
คอมพิวเตอร์


นายสังวรณ์  หัสโรจน์
ศิลปะ


นางสาวต้องฤดี สุระประภาพิชย์ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวรำไพ  ปุ้งปูน 
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางกฤติยา  กองเกิด
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
นาฎศิลป์

นางสาวสุรีย์พร  เค้าสงค์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวปวีณา  ชัยชิต
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายชินภัทร  พรมดี
สังคมศึกษา

นางสาวศุภาพิชญ์  โจมศรี
ภาษาจีน

นางสาวธนพร  นาตรีชน
คอมพิวเตอร์          

นางสาวอรอนงค์  พงษ์สีมา
ภาษาจีน

นางสาวพรนภา  ร่มจันทร์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายกฤตานนท์  เงาะเศษ
พลศึกษา

นางศกุนตลา  สุระคาย
ภาษาอังกฤษ

Mr.Apollo Caroline

วิทยาศาสตร์

นางสาวชาณัฐดา  มูลแก่น
คณิตศาสตร์

นางสาวรสสุคนธ์  ชาลีคาร
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

Miss Grace
คณิตศาสตร์

 

นางสาวพรพิชญ์ชา  อาจนุการ
ภาษาอังกฤษ

 

นางเพ็ญนภา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่การเงิน