ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุวพรรณ พรหมรับ
คอมพิวเตอร์

นายธนกร  แสนธรรมมา
คอมพิวเตอร์

นายสังวรณ์  หัสโรจน์
ศิลปะ

นางสาวต้องฤดี สุระประภาพิชย์ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวรำไพ  ปุ้งปูน 
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางกฤติยา  กองเกิด
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
นาฎศิลป์

นางสาวสุรีย์พร  เค้าสงค์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวปวีณา  ชัยชิต
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายชินภัทร  พรมดี
สังคมศึกษา

นางสาวศุภาพิชญ์  โจมศรี
ภาษาจีน

นางสาวธนพร  นาตรีชน
คอมพิวเตอร์          

นางเพ็ญนภา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวพรนภา  ร่มจันทร์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายกฤตานนท์  เงาะเศษ
พลศึกษา

นางศกุนตลา  สุระคาย
ภาษาอังกฤษ

Mr.Apollo Caroline

วิทยาศาสตร์

นางสาวชาณัฐดา  มูลแก่น
คณิตศาสตร์

นางสาวรสสุคนธ์  ชาลีคาร
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

Miss Grace
คณิตศาสตร์

 

นางสาวพรพิชญ์ชา  อาจนุการ
ภาษาอังกฤษ

นางสาวนันทยา  สุขเกษม
ภาษาอังกฤษ

นายศรัณย   แก้วสุพรรณ
พลศึกษา

นางณัฏฐณิชา  อาจนุการ
สังคมศึกษา

นายรัชดาพล  เป้าพิมพ์
ภาษาจีน

นางสาวเกศราภรณ์  โตสำลี
ภาษาจีน

นางสาวจิระประภา  โพธิเล
นาฎศิลป์

 

นายอรรถพล  พร้อมพรั่ง
คอมพิวเตอร์

นางสาวภัทรภร กองทองธเนศ
สุขศึกษา

นางสาวฉันท์ชนก  โสภาจิตร์
คอมพิวเตอร์