ภาษาต่างประเทศ

 

 

นายวัชระ  ยุซิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการ

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรรณิกา  วงศ์กันยา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิภาภรณ์  จัตุชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอินทุกานต์  พรหมเมตตา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพุทธินันท์  โคตรภูเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุไรรัตน์  อาจนุการ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา  เจริญศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศิริขวัญ  โบราณมูล 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูสง่า 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชรีภรณ์  สุริยะเดช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชวนิตา  คำสอนทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงลักษณ์  ศรีนาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐิยา  พาที
ครูชำนาญการ

นางสาวสุวารี  ดีดิลก
ครู

นางสาวจิราพร  เชิดไธสง
ครู

นางสาวรพีพรรณ  หมอปาร้า
ครู

นางสาวอารียา พวงศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชนีกร  ผ่องอำพล 
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภาพิชญ์  โจมศรี
ครูผู้ช่วย

 

 นางสาวชยุดา  บุญมี
ครูผู้ช่วย

 

 

นางสาวกรณิศ  พละเสน
พนักงานราชการ