ภาษาต่างประเทศ

 

 

นายวัชระ  ยุซิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการ

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรรณิกา  วงศ์กันยา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิภาภรณ์  จัตุชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอินทุกานต์  พรหมเมตตา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมวาสนา  ธนเมธีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวสุวารี  ดีดิลก
ครู

นางอาภรณ์  โจมศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพุทธินันท์  โคตรภูเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุไรรัตน์  อาจนุการ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา  เจริญศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศิริขวัญ  โบราณมูล 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูสง่า 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชรีภรณ์  สุริยเดช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัษฎากร  ขันต๊ะ
ครู

นางนงลักษณ์  ศรีนาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชวนิตา  คำสอนทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรพีพรรณ  หมอปาร้า
ครู

นางสาวจิราพร  เชิดไธสง
ครู

นางสาวณัฐิยา  พาที
ครูชำนาญการ

นางสาวอารียา พวงศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภาพิชญ์  โจมศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรณิศ  พละเสน
พนักงานราชการ

 

นางสาวรัชนีกร  ผ่องอำพล 
ครูผู้ช่วย