ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

นางนงลักษณ์  ศรีนาง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

 

 

นางชวนิตา  คำสอนทา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาญี่ปุ่น)

 

นางพัชรีภรณ์  สุริยะเดช
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาจีน)

 

นางจุไรรัตน์  อาจนุการ
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

นางอินทุกานต์  พรหมเมตตา
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

ว่าที่ ร.ต.หญิง กรรณิกา  วงศ์กันยา
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

 

นางสาวนิภาภรณ์  จัตุชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

นางกาญจนา  เจริญศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

นางพุทธินันท์  โคตรภูเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูสง่า 
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

 

นายวัชระ  ยุชิ
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวศศิริขวัญ  โบราณมูล 
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวณัฐิยา  พาที
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาญี่ปุ่น)

นางสาวสุวารี  ดีดิลก
ครูชำนาญการ
(ภาษาอังกฤษ)

 

นางเพ็ญมณี  มูลเทพ
ครูชำนาญการ
(ภาษาญี่ปุ่น)

 นางสาวถิระนันทน์  วิชาเดช
ครู
(ภาษาจีน)

นางสาวศุภาพิชญ์  โจมศรี
ครู
(ภาษาจีน)

 

นางสาวอารียา  พวงศรี
ครู
(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวรัชนีกร  ผ่องอำพล 
ครู
(ภาษาอังกฤษ)

  

 นางสาวชยุดา  บุญมี
ครูผู้ช่วย
(ภาษาอังกฤษ)

 

นางสาวกรณิศ  พละเสน
พนักงานราชการ
(ภาษาอังกฤษ)