ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

นางนงลักษณ์  ศรีนาง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

 

 

นางพัชรีภรณ์  สุริยะเดช
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาจีน)

นางชวนิตา  คำสอนทา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาญี่ปุ่น)

 

นางจุไรรัตน์  อาจนุการ
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

นางอินทุกานต์  พรหมเมตตา
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรรณิกา  วงศ์กันยา
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

 

นางสาวนิภาภรณ์  จัตุชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

นางกาญจนา  เจริญศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

นางพุทธินันท์  โคตรภูเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูสง่า 
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

 

นายวัชระ  ยุซิ
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวศศิริขวัญ  โบราณมูล 
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวณัฐิยา  พาที
ครูชำนาญการพิเศษ
(ภาษาญี่ปุ่น)

นางสาวสุวารี  ดีดิลก
ครูชำนาญการ
(ภาษาอังกฤษ)

 

นางเพ็ญมณี  มูลเทพ
ครูชำนาญการ
(ภาษาญี่ปุ่น)

นางสาวรพีพรรณ  หมอปาร้า
ครูชำนาญการ
(ภาษาจีน)

 นางสาวถิระนันทน์  วิชาเดช
ครู
(ภาษาจีน)

นางสาวอารียา  พวงศรี
ครู
(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวศุภาพิชญ์  โจมศรี
ครูผู้ช่วย
(ภาษาจีน)

นางสาวรัชนีกร  ผ่องอำพล 
ครูผู้ช่วย
(ภาษาอังกฤษ)

 

 นางสาวชยุดา  บุญมี
ครูผู้ช่วย
(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวกรณิศ  พละเสน
พนักงานราชการ
(ภาษาอังกฤษ)