Banphai School


World Class Standard Schoolภาษาต่างประเทศ

 


นางกาญจนา  เจริญศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา
ชำนาญการพิเศษ

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรรณิกา  วงศ์กันยา

ชำนาญการพิเศษ


นางสาวนิภาภรณ์  จัตุชัย
ชำนาญการพิเศษ


นางอินทุกานต์  พรหมเมตตา
ชำนาญการพิเศษ


นางสมวาสนา  ธนเมธีกุล
ชำนาญการพิเศษ


นางพรรณพร  แก้วทอง
ชำนาญการพิเศษ

นางอาภรณ์  โจมศรี
ชำนาญการพิเศษ

นางพุทธินันท์  โครตภูเขียว
ชำนาญการพิเศษ


นางจุไรรัตน์  อาจนุการ
ชำนาญการพิเศษ

นางยุพา  ยิ่งธงชัีย
ชำนาญการพิเศษ


นางสาวศศิริขวัญ  โบราณมูล 
ชำนาญการ


นางสาวสุวารี  ดีดิลก
ครู

นางพัชรีภรณ์  สุริยเดช
ชำนาญการ

นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูสง่า 
ชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุนิสา จันหัวนา
ครู

นางชวนิตา  คำสอนทา
ชำนาญการ

นางสาวกรณิศ  พละเสน
พนักงานราชการ

นางสาวจิราพร  เชิดไธสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐิยา  พาที
ครู

นางสาวรพีพรรณ  หมอปาร้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัษฎากร  ขันต๊ะ
ครู

นายวัชระ  ยุซิ
ครู