Banphai School


World Class Standard Schoolภาษาต่างประเทศ

 

 

นายวัชระ  ยุซิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการ

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรรณิกา  วงศ์กันยา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนิภาภรณ์  จัตุชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอินทุกานต์  พรหมเมตตา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสมวาสนา  ธนเมธีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

 
นางสาวสุวารี  ดีดิลก
ครู

นางอาภรณ์  โจมศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพุทธินันท์  โคตรภูเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจุไรรัตน์  อาจนุการ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา  เจริญศรี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวศศิริขวัญ  โบราณมูล 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูสง่า 
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพัชรีภรณ์  สุริยเดช
ครูชำนาญการ

นางสาวรัษฎากร  ขันต๊ะ
ครู


นางสาวสุนิสา จันหัวนา
ครูชำนาญการ

นางชวนิตา  คำสอนทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรณิศ  พละเสน
พนักงานราชการ

นางสาวจิราพร  เชิดไธสง
ครู

นางสาวณัฐิยา  พาที
ครูชำนาญการ

นางสาวรพีพรรณ  หมอปาร้า
ครู

 

 

นางนงลักษณ์  ศรีนาง
ครูชำนาญการพิเศษ