วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางทัศนีย์  สิทธิจินดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางสาวศรีบุญตาม  โจมศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอังคณา  สุดสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุจิตรา  นามจำปา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชฏากรณ์  ตรีสินสกุลชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชุติมา  นันตื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนีย์  อัศวขจรศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมณีรัตน์  คำพรมมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประยูร  ศรีเสน 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลวรรณ  เมืองวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทิพวัลย์  น้ำแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุษกร  สีดามล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลักขณา  ไสยกิจ 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเอื้องไพร  นาจำเริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปาณิสรา  ศิริพรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเนตรดาว รัตนพร 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดรุณี  ศิริมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศุภรดา  จันทร์โสดา 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิธิษากานต์  ชาวสวนมิ่งศิร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประสิทธิ์  วงษ์กันยา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายถนอมศักดิ์  เพียเอีย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเสกสรร  มะเดื่อ
ครูชำนาญการ

นางสาวตักษณันท์  กล้าหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมนสิชา  โครตตาแสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมลวรรณ  พลสิงห์ 
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาววงศ์จันทร์  พรมชินวงศ์ 
ครูชำนาญการ

นางพัชราภรณ์  ท้าวนิล
ครูชำนาญการ

นางสาววิภาวรรณ  ปานเนาว์
ครู 

นางสาวจรรยา  อุ่นหล้า
ครู

นางสาวอรอุมา  ฉัตรพงษ์วิรัตน์ 
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวสุนิสา  พันธ์หนองโพน
พนักงานราชการ

 

 

นางอารีรัตน์  มะสีกา
พนักงานราชการ 

 งานเทคโนโลยีนางสาววัชราภรณ์  ชาวงษ์
หัวหน้างานเทคโนโลยี
ครูชำนาญการ

 


 

 

นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายนวพล  สีดามล
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสมปรารถนา  จันทร์ประทัด
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวสุมันตา  สุภธีระ
ครู