วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางทัศนีย์  สิทธิจินดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
(ชีววิทยา)

 

 

 

นางทัศนีย์  อัศวขจรศักดิ์
รองหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาวชุติมา  นันตื้อ
รองหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
(ฟิสิกส์)

นางนิธิษากานต์  ชาวสวนมิ่งศิร
รองหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
(เคมี)

นางสาววัชราภรณ์  ชาวงษ์
รองหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการ
(เทคโนโลยี)

 

นางวิไลวรรณ  เมืองวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
(เคมี)

นางทิพวัลย์  น้ำแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
(เคมี)

 

นางประยูร  ศรีเสน 
ครูชำนาญการพิเศษ
(ชีววิทยา)

 

นายประสิทธิ์  วงษ์กันยา
ครูชำนาญการพิเศษ
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

 

นางสาวสุจิตรา  นามจำปา
ครูชำนาญการพิเศษ
(ชีววิทยา)

นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
ครูชำนาญการพิเศษ
(เทคโนโลยี)

นางสาวศรีบุญตาม  โจมศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
(เคมี) 

นางเอื้องไพร  นาจำเริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
(เคมี) 

นางสาวดรุณี  ศิริมา
ครูชำนาญการพิเศษ
(ชีววิทยา)

นางลักขณา  ไสยกิจ 
ครูชำนาญการพิเศษ
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

 

นางเนตรดาว รัตนพร 
ครูชำนาญการพิเศษ
(เคมี)

นางศุภรดา  จันทร์โสดา 
ครูชำนาญการพิเศษ
(เคมี)

 

นางมณีรัตน์  คำพรมมี
ครูชำนาญการพิเศษ
(ฟิสิกส์)

นางสาวอังคณา  สุดสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
(ชีววิทยา)

นายนวพล  สีดามล
ครูชำนาญการพิเศษ
(เทคโนโลยี)

 

นางบุษกร  สีดามล
ครูชำนาญการพิเศษ
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางรัชฏากรณ์  ตรีสินสกุลชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

 

 

 

 

 

นางวัชรา ภูครองเงิน
 ครูชำนาญการพิเศษ
(เคมี)

 

นายถนอมศักดิ์  เพียเอีย
ครูชำนาญการพิเศษ
(ฟิสิกส์)

นางสมปรารถนา  จันทร์ประทัด
ครูชำนาญการพิเศษ
(เทคโนโลยี)

 

นางสาวพิมลวรรณ  พลสิงห์ 
ครูชำนาญการพิเศษ
(ฟิสิกส์)

นางปาณิสรา  ศิริพรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาวตักษณันท์  กล้าหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
(ฟิสิกส์)

นางสาวมนสิชา  โครตตาแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
(ฟิสิกส์)

นางพัชราภรณ์  ท้าวนิล
ครูชำนาญการพิเศษ
(ชีววิทยา)

นางสาววงศ์จันทร์  พรมชินวงศ์ 
ครูชำนาญการ
(ชีววิทยา)

 

นายเสกสรร  มะเดื่อ
ครูชำนาญการ
(ชีววิทยา)

 

นางสาวสุมันตา  สุภธีระ
ครูชำนาญการ
(เทคโนโลยี)

 

นางสาวจรรยา  อุ่นหล้า
ครู
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

 

นางสาววิภาวรรณ  ปานเนาว์
ครู
(ฟิสิกส์)

  

นางสาวอรอุมา  ฉัตรพงษ์วิรัตน์ 
ครูผู้ช่วย
(ฟิสิกส์)

นางสาวสุนิสา  พันธ์หนองโพน
พนักงานราชการ
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางอารีรัตน์  มะสีกา
พนักงานราชการ
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)