วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

นางสาวพิมลวรรณ  พลสิงห์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
(ฟิสิกส์)

 

 

 

 

นางเนตรดาว  รัตนพร
รองหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
(เคมี)

นางสาวอังคณา  สุดสะอาด
รองหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
(ชีววิทยา)

นางรัชฏากรณ์  ตรีสินสกุลชัย
รองหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

 

นางสมปรารถนา  จันทร์ประทัด
รองหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
(เทคโนโลยี)

 

นางทัศนีย์  อัศวขจรศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางประยูร  ศรีเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
(ชีววิทยา)

นายประสิทธิ์  วงษ์กันยา
ครูชำนาญการพิเศษ
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

 

นางสาวสุจิตรา  นามจำปา
ครูชำนาญการพิเศษ
(ชีววิทยา)

 

นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
ครูชำนาญการพิเศษ
(เทคโนโลยี)

นางสาวศรีบุญตาม  โจมศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
(เคมี)

นางทัศนีย์  สิทธิจินดา
ครูชำนาญการพิเศษ
(ชีววิทยา)

นางเอื้องไพร  นาจำเริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
(เคมี)

 

นางสาวดรุณี  ศิริมา
ครูชำนาญการพิเศษ
(ชีววิทยา)

นางลักขณา  ไสยกิจ 
ครูชำนาญการพิเศษ
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

  

นางสาวชุติมา  นันตื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
(ฟิสิกส์)

 

นางศุภรดา  จันทร์โสดา 
ครูชำนาญการพิเศษ
(เคมี)

นางมณีรัตน์  คำพรมมี
ครูชำนาญการพิเศษ
(ฟิสิกส์)

นายนวพล  สีดามล
ครูชำนาญการพิเศษ
(เทคโนโลยี)

 

นางบุษกร  สีดามล
ครูชำนาญการพิเศษ
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

 

 นางวัชรา  ภูครองเงิน
 ครูชำนาญการพิเศษ
(เคมี)

 

นางสาวอาภาชนัญ  ขอนศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
(ฟิสิกส์)

 

นายถนอมศักดิ์  เพียเอีย
ครูชำนาญการพิเศษ
(ฟิสิกส์)

นางปาณิสรา  ศิริพรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาวตักษณันท์  กล้าหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
(ฟิสิกส์)

 

นางนิธิษากานต์  ชาวสวนมิ่งศิร
ครูชำนาญการพิเศษ
(เคมี)

นางสาวมนสิชา  โครตตาแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
(ฟิสิกส์) 

นางพัชราภรณ์  ท้าวนิล
ครูชำนาญการพิเศษ
(ชีววิทยา)

 

นางสาววงศ์จันทร์  พรมชินวงศ์ 
ครูชำนาญการ
(ชีววิทยา)

นายเสกสรร  มะเดื่อ
ครูชำนาญการ
(ชีววิทยา)

นางสาววัชราภรณ์  ชาวงษ์
ครูชำนาญการ
(เทคโนโลยี)

นางสาวสุมันตา  สุภธีระ
ครูชำนาญการ
(เทคโนโลยี)

 

นางสาวจรรยา  อุ่นหล้า
ครู
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

 

นางสาววิภาวรรณ  ปานเนาว์
ครู
(ฟิสิกส์)

นางสาวอรอุมา  ฉัตรพงษ์วิรัตน์ 
ครู
(ฟิสิกส์)

  

นางสาวสุนิสา  พันธ์หนองโพน
พนักงานราชการ
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)