วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางทัศนีย์  สิทธิจินดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางสาวศรีบุญตาม โจมศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอังคณา สุดสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุจิตรา นามจำปา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชฏากรณ์  ตรีสินสกุลชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวชุติมา  นันตื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนีย์  อัศวขจรศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมณีรัตน์  คำพรมมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประยูร  ศรีเสน 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลวรรณ  เมืองวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางทิพวัลย์  น้ำแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุษกร  สีดามล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลักขณา  ไสยกิจ 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเอื้องไพร  นาจำเริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปาณิสรา  ศิริพรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเนตรดาว รัตนพร 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดรุณี  ศิริมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศุภรดา  จันทร์โสดา 
ครูชำนาญการพิเศษ

 นายเสกสรร  มะเดื่อ
ครูชำนาญการ

นายประสิทธิ์  วงษ์กันยา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิพัฒน์  ชัยครรชิต
ครูชำนาญการพิเศษ

นายถนอมศักดิ์  เพียเอีย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวตักษณันท์  กล้าหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวมนสิชา  โครตตาแสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมลวรรณ  พลสิงห์ 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววงศ์จันทร์  พรมชินวงศ์ 
ครูชำนาญการ

นางพัชราภรณ์  ท้าวนิล
ครูชำนาญการ

นางนิธิษากานต์  ชาวสวนมิ่งศิร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาววิภาวรรณ  ปานเนาว์
ครู


นางสาวจรรยา  อุ่นหล้า
ครู


นางสาวสุนิสา  พันธ์หนองโพน
พนักงานราชการ


นางอารีรัตน์  มะสีกา
พนักงานราชการ  

 

นางสาวอรอุมา  ฉัตรพงษ์วิรัตน์ 
ครูผู้ช่วย

 งานคอมพิวเตอร์นางสาววัชราภรณ์  ชาวงษ์
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
ครูชำนาญการ

 


 

 

นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสมปรารถนา  จันทร์ประทัด
ครูชำนาญการพิเศษ


นายนวพล  สีดามล
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวสุมันตา  สุภธีระ
ครู