สังคมศึกษา

 

 

นางวนิดา  โพนงาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางศีตลา  สนิทโกศัย
ครูเชี่ยวชาญ

นางสาวสุพรรษา  แถวโนนงิ้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัมพร  ศรีธรรมบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตนาภรณ์  ลัญจกรกีรติกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัลยา  คามวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกิ่งทอง  เชื้อทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุปัน  ไชยหาเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรเทวี  บุญมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลดาวัลย์  นนทะเสน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐดนัย  ท้าวนิล
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายราชัย  นามวงศ์ษา
ครูชำนาญการ

นายอานนท์  เถื่อนช้าง
ครู

นางสาวอรัญญา  ขาวพา
ครูผู้ช่วย

 

 

 นายสิทธิพงษ์  สมอ้าง
ครูผู้ช่วย