สังคมศึกษา

 

นางลดาวัลย์  นนทะเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

นายราชัย  นามวงศ์ษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอานนท์  เถื่อนช้าง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู

 

นางศีตลา  สนิทโกศัย
ครูเชี่ยวชาญ

 

นางสาวพรเทวี  บุญมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวรัตนาภรณ์  ลัญจกรกีรติกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางกิ่งทอง  เชื้อทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางกัลยา  คามวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวอัมพร  ศรีธรรมบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวสุพรรษา  แถวโนนงิ้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางวนิดา  โพนงาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐดนัย  ท้าวนิล
ครูชำนาญการพิเศษ 

 

นางสาวพิมพ์ใจ  สายแสน
ครูชำนาญการ

นางสาวอรัญญา  ขาวพา
ครูผู้ช่วย

 

นายสิทธิพงษ์  สมอ้าง
ครูผู้ช่วย