สังคมศึกษา

 

 

นางวนิดา  โพนงาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวอัมพร ศรีธรรมบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศีตลา สนิทโกศัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นายอารมณ์ดี อาจนุการ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตนาภรณ์ ลัญจกรกีรติกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรวีพร ปราการะนันทน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกิ่งทอง เชื้อทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐดนัย  ท้าวนิล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัลยา คามวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุนทร ชวนจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุปัน  ไชยหาเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรเทวี  บุญมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพรรษา แถวโนนงิ้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลดาวัลย์  นนทะเสน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายราชัย  นามวงศ์ษา
ครูชำนาญการ

นายอานนท์  เถื่อนช้าง
ครู