Banphai School


World Class Standard Schoolภาษาไทย

 


นางบัวสุวรรณ โสภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางอนุรักษ์ วรรณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ 

นางธีราภรณ์ โนนเพีย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอำไพ วุฒิพันธุ์ชัย 
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศิวะ มะโนขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา ขาวงาม 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอมรรัตน์ สงวนญาติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมะลุลี  คณารศ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเบญจวรรณ กัลยาบาล 
ครูชำนาญการพิเศษ


นางณัฐกฤตา สิงไทยสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมหมาย  คันไฮ
ครู

นางบงกช  วิลาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรุณโรจน์ ตั้งกุลบริบูรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัญชลี  สกุลอินทร์
ครู

นางสาวเจริญศรี  มาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิภาวรรณ  อันทฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวปัญญ์จิรา  หมื่นแก้ว
ครู