ภาษาไทย

 


นางบัวสุวรรณ โสภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายศิวะ มะโนขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา ขาวงาม 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอมรรัตน์ สงวนญาติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมะลุลี  คณารศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญจวรรณ กัลยาบาล 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบงกช  วิลาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมหมาย  คันไฮ
ครูชำนาญการ

นางสาวเจริญศรี  มาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐกฤตา สิงไทยสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญชลี  สกุลอินทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวปัญญ์จิรา  หมื่นแก้ว
ครู

นางสาวอรุณโรจน์ ตั้งกุลบริบูรณ์
ครู

นางสาวนิภาวรรณ  อันทฤทธิ์
ครู

 
 


นางสาวณัฐริกา  มณีสา
ครูผู้ช่วย