ภาษาไทย

 

นางบัวสุวรรณ  โสภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสมหมาย  คันไฮ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการ

นางสาวอัญชลี  สกุลอินทร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวเจริญศรี  มาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายศิวะ  มะโนขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางอมรรัตน์  สงวนญาติ
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสุกัญญา  ขาวงาม 
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางเบญจวรรณ  กัลยาบาล 
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวมะลุลี  คณารศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐกฤตา  สิงไทยส
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 นางสาวปรีชญา  รูปต่ำ
ครู

นางสาวปัญญ์จิรา  หมื่นแก้ว
ครู

นางสาวอรุณโรจน์  ตั้งกุลบริบูรณ์
ครู

นางสาวนิภาวรรณ  อันทฤทธิ์
ครู

นางสาวณัฐริกา  มณีสา
ครูผู้ช่วย