ภาษาไทย

 


นางบัวสุวรรณ โสภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางอนุรักษ์ วรรณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ 

นางธีราภรณ์ โนนเพีย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอมรรัตน์ สงวนญาติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศิวะ มะโนขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา ขาวงาม 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบงกช  วิลาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมะลุลี  คณารศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญจวรรณ กัลยาบาล 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐกฤตา สิงไทยสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมหมาย  คันไฮ
ครูชำนาญการ

นางสาวเจริญศรี  มาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรุณโรจน์ ตั้งกุลบริบูรณ์
ครู

นางสาวอัญชลี  สกุลอินทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวปัญญ์จิรา  หมื่นแก้ว
ครู

นางสาวนิภาวรรณ  อันทฤทธิ์
ครู