ภาษาไทย

 

นางบัวสุวรรณ  โสภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายศิวะ  มะโนขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา  ขาวงาม 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอมรรัตน์  สงวนญาติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมะลุลี  คณารศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญจวรรณ  กัลยาบาล 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเจริญศรี  มาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐกฤตา  สิงไทยสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมหมาย  คันไฮ
ครูชำนาญการ

นางสาวอัญชลี  สกุลอินทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวนิภาวรรณ  อันทฤทธิ์
ครู

นางสาวปัญญ์จิรา  หมื่นแก้ว
ครู

นางสาวอรุณโรจน์  ตั้งกุลบริบูรณ์
ครู

 

 

 

 

นางสาวณัฐริกา  มณีสา
ครูผู้ช่วย