Banphai School


World Class Standard Schoolภาษาไทย

 


นางบัวสุวรรณ โสภา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา
ชำนาญการพิเศษ

 

นางอนุรักษ์ วรรณศรี
ชำนาญการพิเศษ 

นางธีราภรณ์ โนนเพีย
ชำนาญการพิเศษ

นางอำไพ วุฒิพันธุ์ชัย 
ชำนาญการพิเศษ

นายศิวะ มะโนขันธ์
ชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา ขาวงาม 
ชำนาญการพิเศษ

นางอมรรัตน์ สงวนญาติ
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวมะลุลี  คณารศ
ชำนาญการพิเศษ


นางเบญจวรรณ กัลยาบาล 
ชำนาญการพิเศษ


นางอัมพร  สิงไทยสง
ชำนาญการพิเศษ

นางสมหมาย  คันไฮ
ครู

นางบงกช  วิลาศรี
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรุณโรจน์ ตั้งกุลบริบูรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัญชลี  สกุลอินทร์
ครู

 


 

นางสาวนิภาวรรณ  อันทฤทธิ์
ครูผู้ช่วย