ศิลปะ

 

นายสมชาติ  กัลยาบาล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
(ดนตรี)

 

นางสาวณัฐนันท์  บุญกมลศรีศักดิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู
(นาฏศิลป์)

นางสาวสุนิศา  หาดจันทร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู
(ทัศนศิลป์)

 

นายนาวิน  ไสวงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
(ดนตรี)

นางนภาวรรณ  ปุริสา
ครูชำนาญการพิเศษ
(ทัศนศิลป์)

 

นายสนั่น  มาลาสาย
ครูชำนาญการพิเศษ
(ดนตรี)

นางอรดี  แก้วชะเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
(ดนตรีไทย)

นายพินิจ  กุณาศล
ครูชำนาญการ
(ทัศนศิลป์)

นางสาววาสนา  นนตา
ครู
(นาฏศิลป์)