ศิลปะ

 

นายสมชาติ  กัลยาบาล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายพินิจ กุณาศล
ครูชำนาญการ


นายนาวิน ไสวงาม 
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสนั่น  มาลาสาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรดี แก้วชะเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนภาวรรณ  ปุริสา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวณัฐนันท์ บุญกมลศรีศักดิ์
ครู

นางสาวสุนิศา  หาดจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาววาสนา  นนตา
ครู

นางสาวชลธิชา  ดีเลิศ
ครูชำนาญการ