Banphai School


World Class Standard Schoolศิลปะ

 


นายนาวิน ไสวงาม
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา
ชำนาญการพิเศษ

 

นายพินิจ กุณาศล
ชำนาญการ

นายสมพล  สมภักดี
ชำนาญการพิเศษ


นายสนั่น  มาลาสาย
ชำนาญการพิเศษ


นางอรดี แก้วชะเนตร
ชำนาญการพิเศษ


นางสาวณัฐนันท์ บุญกมลศรีศักดิ์
ครูผู้ช่วย


นายสมชาติ กัลยาบาล
ชำนาญการ
นางสาวสุนิศา  หาดจันทร์
ครูผู้ช่วย