ศิลปะ

 

นางอรดี  แก้วชะเนตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
(ดนตรีไทย)

 

นางสาวณัฐนันท์  บุญกมลศรีศักดิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการ
(นาฏศิลป์)

นางนภาวรรณ  ปุริสา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
(ทัศนศิลป์)

 

นายนาวิน  ไสวงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
(ดนตรี)

 

นายสนั่น  มาลาสาย
ครูชำนาญการพิเศษ
(ดนตรี)

 

นายสมชาติ  กัลยาบาล
ครูชำนาญการพิเศษ
(ดนตรี)

นางสาววาสนา  นนตา
ครูชำนาญการ
(นาฏศิลป์)

นางรสสุคนธ์  อ้มเถื่อน
ครู
(นาฏศิลป์)

นางสาวสุนิศา  หาดจันทร์
ครู
(ทัศนศิลป์)