Banphai School


World Class Standard Schoolศิลปะ

 

นายสมชาติ  กัลยาบาล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการ

 


นายพินิจ กุณาศล
ครูชำนาญการ


นายสมพล  สมภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสนั่น  มาลาสาย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอรดี แก้วชะเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวณัฐนันท์ บุญกมลศรีศักดิ์
ครูผู้ช่วย


นายนาวิน ไสวงาม 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนิศา  หาดจันทร์
ครูผู้ช่วย

 


นางนภาวรรณ  ปุริสา
ครูชำนาญการพิเศษ