ศิลปะ

 

นายสมชาติ  กัลยาบาล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายพินิจ กุณาศล
ครูชำนาญการ


นายนาวิน ไสวงาม 
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสนั่น  มาลาสาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรดี แก้วชะเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนภาวรรณ  ปุริสา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวณัฐนันท์ บุญกมลศรีศักดิ์
ครู

นางสาวสุนิศา  หาดจันทร์
ครู

 

นางสาววาสนา  นนตา
ครู