ศิลปะ

 

นายสมชาติ  กัลยาบาล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายพินิจ  กุณาศล
ครูชำนาญการ

นายนาวิน  ไสวงาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสนั่น  มาลาสาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรดี  แก้วชะเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนภาวรรณ  ปุริสา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐนันท์  บุญกมลศรีศักดิ์
ครู

นางสาวสุนิศา  หาดจันทร์
ครู

 

นางสาววาสนา  นนตา
ครู