ข้อมูลครูและบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่
ปีการศึกษา 2566

         
 
ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง
รวม
 
 ชาย หญิง ชาย หญิง  ชาย หญิง
ฝ่ายบริหาร 3 2 - - - - 5
ภาษาไทย 1 14 - - - - 15
คณิตศาสตร์ 7 14 - - - - 21
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 31 - 1 - 4 40
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 11 - - - 2 17
สุขศึกษาและพลศึกษา 8 1 - - 1 - 10
ศิลปะ 3 6 - - - 3 12
การงานอาชีพ 1 1 - - - - 2
ภาษาต่างประเทศ 1 20 - 1 - 2 24
งานแนะแนว - 4 - - - 1 5
งานสนับสนุน - - - - - 5 5
รวมทั้งหมด 32 104 - 2 1 17 156
               
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2566

 

 

กลับหน้าหลัก