ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้อง

ชาย หญิง รวม  
ม.1  220  293  513 12 ห้อง
ม.2  198  302  500 12 ห้อง
ม.3  169  302  500 10 ห้อง
รวม ม.ต้น
 587  815  1,402 34 ห้อง
ม.4  150  329  479 12 ห้อง
ม.5  149  309  458 12 ห้อง
ม.6  128  321  449 12 ห้อง
รวม ม.ปลาย
 427  959  1,386  36 ห้อง
รวม 1,014 1,774 2,788  70 ห้อง

 

กลับหน้าหลัก