ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่
ปีการศึกษา 2567

     
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน
ม.1 197 230 427 12 ห้อง
ม.2 188 263 451 12 ห้อง
ม.3 167 284 451 12 ห้อง
รวม ม.ต้น
552 777 1,329 36 ห้อง
ม.4 172 277 449 12 ห้อง
ม.5 175 278 453 12 ห้อง
ม.6 140 302 442 12 ห้อง
รวม ม.ปลาย
487 857 1,344 36 ห้อง
รวมทั้งหมด 1,039 1,634 2,673 72 ห้อง
         
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

 

 

กลับหน้าหลัก