ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้อง

ชาย หญิง รวม  
ม.1  216  287  503 12 ห้อง
ม.2  223  285  508 12 ห้อง
ม.3  193  298  491 12 ห้อง
รวม ม.ต้น
 632  870  1,502 36 ห้อง
ม.4  167  331  498 12 ห้อง
ม.5  145  312  457 12 ห้อง
ม.6  144  307  451 12 ห้อง
รวม ม.ปลาย
 456  950  1,406  36 ห้อง
รวม 1,088 1,820 2,908  72 ห้อง
         
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564

                                                                  

กลับหน้าหลัก