ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่
ปีการศึกษา 2566

     
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน
ม.1 195 268 463 12 ห้อง
ม.2 175 289 464 12 ห้อง
ม.3 208 280 488 12 ห้อง
รวม ม.ต้น
578 837 1,415 36 ห้อง
ม.4 175 283 458 12 ห้อง
ม.5 143 306 449 12 ห้อง
ม.6 161 320 481 12 ห้อง
รวม ม.ปลาย
479 909 1,388 36 ห้อง
รวมทั้งหมด 1,057 1,746 2,803 72 ห้อง
         
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

 

 

กลับหน้าหลัก