วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

อัตลักษณ์

นักเรียนมีวินัย

เอกลัษณ์

โรงเรียนเสริมสร้างวินัย

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ด้วยการบริหารงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA

พันธกิจ

     1. เสริมสร้างการมีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ และอยู่อย่างพอเพียงให้แก่นักเรียน  
     2. ส่งเสริมกระบวนการบริหารงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA
     3. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
     4. ระดมทรัพยากร และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์

      พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกด้วยระบบคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์กร

      รักและศรัทธาในความเป็นโรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5

ค่านิยม

     

 

 

 

 

 

 

         

กลับหน้าหลัก