วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

อัตลักษณ์

นักเรียนมีวินัย

 

เอกลัษณ์

โรงเรียนเสริมสร้างวินัย

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านไผ่ เป็นโรงเรียนชั้นนำในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามวิถีพอเพียง ด้วยระบบคุณภาพ

 

พันธกิจ

  1.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่วิถีพอเพียง
  3.  พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
  4.  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
  5.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active learning ตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน

 

เป้าประสงค์

  1.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามวิถีพอเพียง
  3.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
  4.  โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
  5.  ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active learning ตามศักยภาพและความแตกต่าง

 

ระหว่างบุคคลของผู้เรียนวัฒนธรรมองค์กร

      รักและศรัทธาในความเป็นโรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5

 

ค่านิยม

     

 

 

 

 

 

 

 

 

         

กลับหน้าหลัก