คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

       
1. นายธีระศักดิ์ แก้วหย่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. ดต.มานิตย์ แสนกุรัง ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3. นางพรทิพา ศรีวงษ์ ผู้แทนครู กรรมการ
4. นายปิติ ติยาเดชาชัย ผู้แทนชุมชน กรรมการ
5. นายปัญญา บัวแสง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6. นายมนัส มาซา กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7. พระครูสุวัฒนปัญญาคุณ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
8. นายวีระวัฒน์ เผ่าเสรี ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
9. นายสุชาติ มิตรเจริญพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นายเฉลิมพล นามมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. นายสุขุม ปลัดกอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. นายวัชระ ปวีณาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. นางรุ่งลักษณ์ศิริ ศิริปการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15. นายมนตรี ถ้ำหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ

กลับหน้าหลัก