• แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ประจำปีการศึกษา 2561
  • แต่งตั้งให้บุคลากรดำเนินการจัดทำสารสนเทศสถานศึกษา ปีการศึกษา2560
  • ให้ข้าราชการครูพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และนักศึกษาฝึกประสบการณ์จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำภาคเรียนที่1/2561
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2561
  • แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันประจำปีการศึกษา 2561
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันวิสาขบูชา
  • แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนวิชาเรียน รับเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561
  • ตารางสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันทื่ 7-11 พฤษภาคม2561
    [Only for kk5 personal]