• แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาดโรงเรียนบ้านไผ่ประจำปี 2560
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ "การรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA" ของนักเรียนชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฉลองครบรอบ70 ปี โรงเรียนบ้านไผ่
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบโครงการสมรรถภาพทางวิชาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ครั้งที่40ปีการศึกษา2560
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการติดตามตรวจเยี่ยมประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA)
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ Pre-O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
  • ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านไผ่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2560
  • ตารางประเมินผลสอบกลางภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2560
    [Only for kk5 personal]