• แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ6
  • แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน "KK5 WORLD-CLASS SPORT GAMES"
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบธรรมสนามหลวงศึกษา (ธรรมศึกษา)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ประจำปีการศึกษา 2560
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ69 ปี
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช
  • แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2559
    [Only for kk5 personal]