• แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26มิ.ย.60)
  • โครงการประกวดดนตรีสากลOBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
  • ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนYFU ประจำปี2561-2562
  • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.2560รายการงบลงทุน
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถวายเทียนพรรษาประจำปี 2560
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงานสภานักเรียนสพม.25
  • เกณฑ์การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดอบายมุขปีการศึกษา 2559-2560
  • การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
    [Only for kk5 personal]