• ตารางประเมินผลกลางภาคภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
  • แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถวายเทียนพรรษา ปี 2561
  • แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2561
  • ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการนิเทศ ติดตาม การนำกระบวนการPLC (Professional Learning Community)สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนและเต็มรูปแบบในชั้นเรียนระยะที่3ปีการศึกษา2561
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลุกเสือแห่งชาติ
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการรู้เรื่องอ่าน (Reading Literacy)ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติPISAฯภาคเรียนที่1ครั้งที่1ปีการศึกาา 2561
  • ให้ข้าราชการครู นักเรียนและลูกจ้างประจำไปราชการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
    [Only for kk5 personal]