• ตารางประเมินผลปลายภาคภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
  • แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  • แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
  • แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1ตุลาคม2561)
  • แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานจัดการแข่งขัน "BANPHAI SPORT GAMES"
  • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ประจำปีการศึกษา 2561
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการรู้เรื่องอ่าน (Reading Literacy)ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติPISAฯภาคเรียนที่1ครั้งที่2ปีการศึกษา 2561
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
    [Only for kk5 personal]