• แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2559
  • แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่1/2560 ปีการศึกษา 2560
  • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการเดือน ตุลาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2560
  • นโยบายส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
  • แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา 2560
  • แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา2559
  • ขออนุญาตเข้าดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
    [Only for kk5 personal]