• แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันประจำปีการศึกษา 2561
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา 2561
  • Test
  • แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสถาปนาโรงเรียนบ้านไผ่ ครบรอบ 70 ปี
  • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนตุลาคม 2561ถึง ธันวาคม 2561
    [Only for kk5 personal]