• เรียนเชิญเข่าร่วมการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
  • การดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุสสถิรคุณประจำปีงบประมาณ 2560
  • การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ.ประจำปี 2560
  • โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปี2560
  • เชิญประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2560
  • การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
  • การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 สำหรับการประชุม กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • การเตรียมการในการเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 แห่งใหม่
    [Only for kk5 personal]