• ให้ข้าราชการครู ลูกจ้างและนักเรียนไปราชการ (กำหนดการศึกษาแหล่งเรียนรู้)
  • แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
  • แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระชนมายุครบรอบ 85 พรรษา
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
  • การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2561
  • การจัดประกวดโครงงานคุณธรรม
  • แจ้งอีเมล์OBECMAIL.ORGข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
    [Only for kk5 personal]