• แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560
  • ทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ
  • ขอความอนุเคราะห์กรรมการคุมสอบไล่ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559ส่วนภูมิภาค
  • ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์
  • แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีมอบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2559
  • แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปะเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2560
  • แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
    [Only for kk5 personal]