• แต่งตัั้งเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนเมษายน2561ถึงเดือน มิถุนายน 2561
  • แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรูเ้และตัวชี้วัด
  • แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการ2560
  • เเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2560
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ2ในการสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2560
  • แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษระอันพึงประสงค์ของนักเรียน
    [Only for kk5 personal]