Banphai School


World Class Standard School

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไผ่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ นักพูดระดับประเทศ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา เป็นวิทยากร มีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน