Banphai School


World Class Standard School

งานเลี้ยงส่ง รองผู้อำนวยการจรัล รัตนบุญทา

     วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านไผ่จัดงานเลี้ยงส่ง นายจรัล  รัตนบุญทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เนื่องในโอกาส รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

ภาพกิจกรรม [1] [2]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน