Banphai School


World Class Standard School

ต้อนรับครูย้ายเข้าใหม่ ประจำปี 2559

     วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านไผ่ ต้อนรับครูที่ย้ายเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางเอื้องไพร  นาจำเริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  2. นายสุปัน  ไชยหาเทพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ 3. นายเดชา  วรดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 4

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน