Banphai School


World Class Standard School

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ร่วมออกกำลังกาย

     คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ร่วมออกกำลังกายในช่วงเช้าเป็นประจำทุกวัน เพื่อเสริมสร้างให้คุณครูและนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และเป็นการกระตุ้นให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน