Banphai School


World Class Standard School

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2559

     วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2559 โดยช่วงบ่าย ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิด

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน