Banphai School


World Class Standard School

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวาเชดะ ประเทศญี่ปุ่น เก็บข้อมูลงานวิจัย

     วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00น. คณะนักวิจัย นำโดย ดร.ทาดาชิ อาชาดะ (Dr.Tadashi Asada), ดร.มิโฮ คาวามูระ (Dr.Miho Kawamura) คุณนัทชิมิ มาเอดะ (Natsumi Maeda) และคุณชุน นากามูระ (Shun Nakamura) จากมหาวิทยาลัยวาเชดะ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านไผ่ และขอข้อมูลเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาครูให้ได้ความรู้ ทักษะการปฏิบัติและความรู้จากประสบการณ์ โดยมีมีนายคเชนทร์ กองพิลา และนายกัมพล ขันทะวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เข้าร่วมสังเกตการณ์

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน