Banphai School


World Class Standard School

กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือ-เนตรนารี

     วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านไผ่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ การเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านไผ่  และการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ บ้านหนองหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม [1] [2]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน