Banphai School


World Class Standard School

โรงเรียนบ้านไผ่ต้อนรับรองผู้อำนวยการ นพดล ชาลีคาร และรองผู้อำนวยการ ธนัช ฐากุลธเนศ

     วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่ และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการ นพดล  ชาลีคาร และรองผู้อำนวยการ ธนัช  ฐากุลธเนศ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

ภาพกิจกรรม [1] [2]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน