Banphai School


World Class Standard School

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย ศึกษาดูงาน

     วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหารและคณะคุณครู โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ - กีฬา และระบบสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office)

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน